สำหรับใครที่ต้องการจะไปไหว้สักการะบูชาพระแม่กวนอิม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าแม่กวนอิม แต่มีภาระหน้าที่และต้องทำงาน ทำให้ไม่สะดวกเดินทางไปไหนในช่วงนี้ แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางแรงศรัทธาที่มีต่อพระแม่กวนอิมได้ วันนี้เราจึงมาชวนทุกคนถือศีล งดเนื้อสัตว์ ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ใจเป็นกุศลในวันเกิดเจ้าแม่กวนอิม และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันค่ะ โดยทางเราได้มีบทสวดพระแม่กวนอิมที่สามารถสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ที่ห้องได้ทุกวันและทุกเทศกาลค่ะ 

วิธีไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม 

เตรียมของไหว้ถวายเจ้าแม่กวนอิม มีดังนี้ 

  • น้ำชาจีน 1 ถ้วย 
  • ผลไม้ 2 สิ่ง (งด ละมุด พุทรา มังคุด) 
  • ดอกบัว 5 ดอก 
  • ธูป 5 ก้าน (มีหรือไม่มีก็ได้) 

สำหรับบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม หรือคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมมีหลายฉบับ และเนื่องจากพระแม่กวนอิมเป็นที่เคารพอย่างมากทั้งในคนจีน คนไต้หวัน คนฮ่องกง รวมถึงคนไทย ทำให้บทสวดมนต์มีความหลากหลายในสำเนียงและภาษา ทั้งในแบบฉบับบทสวดเจ้าแม่กวนอิมธิเบต บทสวดเจ้าแม่กวนอิมภาษาจีน บทสวดเจ้าแม่กวนอิมเสียงผู้หญิง เสียงผู้ชาย รวมไปถึงบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมเสียงเด็กที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยในช่วงเทศกาลกินเจค่ะ  แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถสวดมนต์บทไหนก็ได้ตามที่ชื่นชอบ หรืออาจเลือกคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมแบบย่อในช่วงที่เร่งรีบ หรือเพื่อท่องสวดง่าย ๆ ในเวลาช่วงทำงานก็ได้ค่ะ 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมแบบย่อ 

นำโม กวนซีอิม ผ่อสัก 

นำโม กวนซีอิม ผ่อสัก 

นำโม กวนซีอิม ผ่อสัก 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม นำโมไต๋ชื้อ

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่งง กวงไต่เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) 

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่งง กวงไต่เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) 

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่งง กวงไต่เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) 

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก 

คำแปล บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ภาษาไทย 

ข้าพเจ้าขอนบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารานาทุกประการ จงมีแต่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม มหากรุณาธารณีสูตร

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (3 จบ) 

ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (3 จบ ) 

นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย 

นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีวอปอลาเย 

ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอลสัตตอพอเย 

หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี 

ซูตัน นอตันเซ 

นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย 

ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ 

นำมอ นอลา กินซี 

ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม 

สะพอ ออทอ เตาซีพง 

ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ 

นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา 

ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี 

ลูกเกียตี เกียลอดี อีซีลี 

หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ 

มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน 

กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี 

หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา 

ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี 

อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี 

ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย 

ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา 

สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย 

มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ 

ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย วอผ่อฮอ 

หม่อฮอ สิดถ่อเย ซ่อผ่อฮอ สิดทอยีอี

สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ 

มอลานอลา วอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย 

ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย วอผ่ฮอ 

เจกิดลา ออสิดถ่อเย วอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย 

ซอผ่ฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ 

มอนอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ 

นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย 

นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ 

งันสิดดินตู่ มันตอลา ปัตถ่อเย วอผ่อฮอ 

อานิสงส์จากการสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม 

การหมั่นสวดมนต์บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่บ้าน นอกจากจะช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้กับผู้สวดและคนในบ้าน ช่วยปัดเป่าความทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บ และขับไล่ความอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากชีวิต หากท่านใดมีปัญหาติดขัดเรื่องงาน การเงิน ความรัก หรือต้องการขอพรโชคลาภ เชื่อกันว่าหากหมั่นสวดมนต์ภาวนาและตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างแน่วแน่ ก็จะประสบสำเร็จผลได้ตามมุ่งหวังค่ะ